kentagencylogo

Условия За Ползване На Сайта (Правна Информация)

Добре дошли в уебсайта на Кент Ажанс. Този раздел съдържа условията за посещение и използване на уебсайта на Kent Agency (сайт).

В случай на достъп до която и да е страница от този уебсайт, следните условия се считат за приети. Ако тези условия не бъдат приети, уебсайтът не трябва да бъде достъпен.

 1. Достъпът до и използването на сайта е предмет на следните принципи и условия, определени от Kent Agency.
 2. Всички произведения на този уебсайт не могат да бъдат променяни, възпроизвеждани, публикувани, разпространявани, предавани на обществеността, превеждани на друг език без разрешението на Kent Agency..
 3. „Условията за ползване“ на лицето, използващо сайта, които са валидни от момента на първото използване на сайта, се считат за приети. Kent Agency  си запазва правото да променя “Условията за ползване” по всяко време, при условие че промените са публикувани онлайн. Отговорност на потребителя на сайта е да следи редовно „Условията за ползване“, за да бъде своевременно информиран за промените, публикувани онлайн. Счита се, че лицето, което продължи да използва сайта след направените промени, е приело промените в „Условията за ползване“.
 4. Kent Agency работи, за да направи сайта достъпен 24 часа в денонощието. Въпреки това, не носи отговорност за недостъпността на сайта по различни причини.
 5. Достъпът до този сайт може да бъде спрян временно или за постоянно без предизвестие.
 6. Въпреки че Kent Agency полага всички усилия, за да гарантира, че информацията, която предоставя на потребителите на сайта, е правилна, тя не дава никаква изрична или подразбираща се гаранция за точността на информацията. Kent Agency не носи отговорност за невярна или непълна информация.

 

 1. Сайтът може да съдържа и информация, предоставена от трети страни. Трети страни са отговорни да гарантират, че материалите, публикувани на този сайт, са в съответствие с националното и международното законодателство. Kent Agency не може да гарантира точността на този материал и не може да гарантира точността на този материал и в случай на грешки, пропуски или недостатъци в материала, погрешно представяне, прекъсване на изпълнението на обещаните услуги в материала или предполагаем отказ на доставката и фалита на компанията, фирмата или физическото лице, предоставящо услугите, обявени на Сайта, или ликвидацията на фирмата или компанията. изрично декларира, че няма да поеме отговорност за материални / морални загуби или щети, които могат да възникнат в такива ситуации . Точността и актуалността на представената информация трябва да бъде одобрена от самите съответните организации.

 

 1.  Kent Agency, договор, правонарушение или по друг начин, произтичащи от използването на сайта, невъзможността му да го използва, информацията, предоставена в него, или прекъсването на използването му поради действията или решенията, взети във връзка със сайта, материал съдържащи се в сайта, взето решение или действие, предприето след използването на сайта, не носи отговорност за щети (включително, без ограничение, загуба на бизнес или загуба на печалба).

 

 1. Kent Agency не поема никаква отговорност за достъпа до информацията, представена на сайтовете, чрез връзките на интернет сайта. Споменатите връзки (връзки) се предоставят с цел предоставяне на лесна употреба на потребителя, без да се предоставя изрична или подразбираща се гаранция.

 

 1. Изтеглянето и отпечатването на писмена и/или визуална информация от този сайт и използването й на уебсайтове може да се извършва само при следните условия:
 2. Лична Употреба;

1.1. Използването на произведенията на уебсайта е ограничено до лична употреба и/или информация. Въпреки това действията по копиране, извършени в рамките на този обхват, не могат да накърняват законните интереси на притежателя на правата без основателна причина, не могат да противоречат на нормалното използване на произведението, не могат да бъдат използвани за търговски цели

1.2. Писмени или визуални материали на сайта не могат да бъдат променяни по никакъв начин и декларациите за авторски права не могат да бъдат използвани чрез изтриването им.

1.3. Всички или част от произведенията на сайта не могат да бъдат използвани на друг уебсайт без разрешение, чрез промяна или по друг начин.

1.4. Данните от този уебсайт могат да бъдат изтеглени или отпечатани за некомерсиална, информационна и лична употреба.

1.5. Данните на този уебсайт могат да бъдат изпращани на трети лица за тяхна лична информация без каквато и да е търговска цел, при условие че съдържанието е предоставено от Kent Agency и че тези общи условия се прилагат и за тях и те са длъжни да ги спазват.

 

 1. Нелична Употреба;

Възпроизвеждане като изтегляне и отпечатване на писмена и/или визуална информация от този сайт или използването й в интернет сайтове:

Ако разрешенията за информацията, която ще се използва, са от съответните централни или провинциални единици, чиито имена са под информацията, ако разрешението за използване на материалите, които нямат израза на съответната единица, Kent Agency | Агенция за уеб дизайн | Агенцията за дигитален маркетинг трябва да бъде поискана писмено.

 

3.Отказ От Отговорност

 1. Kent Agency не гарантира, че информацията на този сайт е пълна и точна или че страницата ще бъде достъпна без прекъсване. Изявленията на този сайт не се считат за правни задължения и не са обвързващи. Ненарушаване на правата на трети страни с тази информация; не дава гаранции от какъвто и да е вид, подразбиращи се, изрични или законови, включително, но не само, гаранции за собственост, продаваемост, годност за определена цел и/или липса на вируси.
 2. Информацията, отчетите, графиките и всички подобни електронни документи на този уебсайт са изготвени от Kent Agency с цел информиране на обществеността като цяло, без да предоставят финансова полза. Точността на тези електронни документи в Интернет сайта; Не е гарантирано срещу грешки, причинени от печатни грешки, софтуерни грешки, грешки при предаване, системна корупция или хакване и тази информация не се предоставя, за да осигури определена възвръщаемост.
 3. Поради тази причина Kent Agency не може да бъде държан отговорен за преки или непреки материални/морални щети и разходи, произтичащи от грешки, недостатъци в електронните документи на този уебсайт или транзакциите, извършени въз основа на тези документи.
 4. По време на използването на този уебсайт няма щети, загуби и разходи, включително, но не само, всякакви преки или косвени щети, загуби и разходи, възникнали в резултат на неизправност, грешка, недостатък, прекъсване, дефект или забавяне на трансфера, компютър вирус или повреда на линия или система.Дори ако Kent Ajans и/или неговите служители са били информирани за възможността от такива щети, те няма да носят отговорност.
 5. В съответствие с тази информация, Kent Agency не носи отговорност по никакъв начин или форма за каквито и да е грешки, материални или морални щети, които могат да възникнат от информацията и визуалните материали, съдържащи се в съдържанието на този сайт.
 6. Цялата информация на сайта подлежи на промяна без предизвестие. Kent Agency може да отмени или промени която и да е част от Сайта по всяко време и може да ограничи определени функции или информация на Сайта или достъпа до определени части от Сайта без предупреждение.
 7. Въпреки че Kent Agency е взела предпазни мерки срещу вируси на уебсайта, тя не дава никаква гаранция в това отношение. Всякаква информация, документ, заявление и др. Препоръчително е да вземете необходимите предпазни мерки за защита срещу вируси преди изтегляне.
   

You can order on App and Play store

Bring the world of shopping to your phone

Order direct from the app Save and searches
image-1
image-2
Your Cart